گـیتار الکــتریک | پـاپ


مـدرس دوره : آریـــو عمــادی 


زمان بــرگزاری دوره : سـه شــنبه 

در 3 تـایم :

  1. 20 دقیــقه‌ای
  2. 30 دقــیقه‌ای
  3. 60 دقــیقه‌ای

    برای دریافت اطلاعات بیشتر جهت شرکت در دوره به یکی از شماره های پردیس هنـــــرخان اصفهان ۰۳۱۳۶۶۳۳۲۹۶ و ۰۳۱۳۶۶۳۳۲۸۱ و ۰۳۱۳۶۶۲۸۳۶۱ و ۰۳۱۳۶۶۰۵۰۰۸ تماس حاصل فرمایید