تار


  • مـدرسین دوره : 
  • سعید مـزدک
  • حمید رضـا معــینی
  • روزهـای برگزاری دوره :

         یکشــنبه | دوشنبه | چهـارشنبه | پنجشـنبه | برای دریافت اطلاعات بیشتر جهت شرکت در دوره به یکی از شماره های پردیس هنـــــرخان اصفهان 03136633296 و 03136633281 و 03136628361 و 03136605008 تماس حاصل فرمایید.